СЪКРАЩЕНИЯ

НП – нисък пълнеж
ПП – полупълнеж
ВП – висок пълнеж
ДВП – двоен висок пълнеж
ЗБ – залепена бримка
СБ – синджир бримка
Ц – цвят
Ц1 – цвят 1
Ц2 – цвят 2
Р – ред
* * – повтори инструкциите между звездичките